Alimenty

Zgodnie z art. 133 k.r.i.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przy ustalaniu wysokości należnej renty alimentacyjnej bierze się pod uwagę usprawiedliwione koszty utrzymania uprawnionego oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego. Do usprawiedliwionych potrzeb wchodzą wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem, takie jak wydatki na zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę nad uprawnionym, odzież, czy też środki higieniczne, lecznicze ale także te związane z utrzymaniem miejsca zamieszkania, w którym ulokowane jest centrum interesów życiowych uprawnionego. Na uwadze mieć także należy rozwój psycho – fizyczny małoletnich dzieci, potrzebę zabawy, wypoczynku oraz rozwijania zainteresowań.

Przy ocenie sytuacji finansowej zobowiązanego nie bierze się jednak pod uwagę faktycznie uzyskiwanych przez niego dochodów, a jego możliwości zarobkowe czyli to, ile zobowiązany zarobiłby gdyby w pełni wykorzystał swoje siły. „Zasadne i zgodne z treścią art. 135 k.r.o. – jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie SN z dnia 9 stycznia 1959 r. 3 CR 212/59, OSPiKA 1960, poz. 41)”. (LEX nr 7702 – wyrok z dnia 16 maja 1975 r.)

Gdy zobowiązany rodzic nie płaci alimentów, tym obowiązkiem można obciążyć jego rodziców. Po ustaniu małżeństwa także można wystąpić do sądu z pozwem o zasadzenie alimentów. Zarówno w sytuacji gdy doszło do rozwodu z winy zobowiązanego jak i wtedy gdy sąd nie orzekał o winie w rozkładzie pożycia. W sytuacji zasądzenia alimentów na rzecz jednego z małżonków w razie nieorzekania o winie w rozkładzie pożycia, zasądzone alimenty płatne są przez pięć lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
Pomożemy Państwu w przedłużenie tego obowiązku przez sąd. Zmiana zakresu potrzeb uprawnionego, ale także zmiana sytuacji finansowej obojga rodziców uprawnia do złożenia pozwu bądź o podwyższenie, bądź o obniżenie obowiązku alimentacyjnego na rzecz uprawnionego. W sytuacji gdy uprawniony usamodzielnił się, należy złożyć do sądu pozew o twierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. WE przeciwnym razie, obowiązek ten będzie trwał cały czas. Pomożemy Państwu na każdym etapie tych postępowań.

Adwokat Jolanta Przystalska

Adwokat Igor Pyrdek