Władza rodzicielska

W postępowaniu rozwodowym bądź po rozstaniu się rodziców małoletniego dziecka, którzy nie pozostawali w związku małżeńskim sąd orzeka o wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Sąd może powierzyć obojgu rodzicom wykonywanie tej władzy lub może powierzyć ją jednemu rodzicowi z ograniczeniem władzy drugiego rodzica do współdecydowania o życiowo istotnych sprawach małoletnich związanych m.in. z miejscem zamieszkania, kierunkiem kształcenia oraz sposobem leczenia w razie poważniejszej choroby.
Sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody. Sąd zobligowany jest pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej rodzic ten nadużywa tej władzy lub w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka. Trwałą przeszkodą może być min: przewlekła choroba uniemożliwiająca sprawowanie opieki nad dzieckiem, wyjazd rodzica za granicę bez zamiaru powrotu, umieszczenie w zakładzie karnym.
Najczęstszą przyczyną pozbawienia rodzica wykonywania władzy rodzicielskiej w związku z rażącym zaniedbywaniem obowiązków rodzicielskich względem uprawnionego tj, zazwyczaj brak kontaktu z dzieckiem przez dłuższy okres czy niealimentacja.

Adwokat Jolanta Przystalska

Adwokat Igor Pyrdek